Yhdistykset tai yhteisöt

 

Yleishyödylliset kehittämis- ja investointihankkeet

Kehittämis- ja investointihankkeilla voi toteuttaa monenlaisia ideoita, jotka parantavat maaseudun palveluita ja viihtyisyyttä. Yleishyödyllisissä investoinneissa tuki on pääsääntöisesti 60 %, ja omarahoituksen voi kattaa valtaosin talkootyöllä. Kehittämishankkeissa tukiprosentti on useimmiten 80 %.

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet

Koulutushankkeet lisäävät erityisesti liikkeenjohtoon, markkinointiin, talouden ja tuotannon tehokkuuteen ja laatuun liittyvää osaamista. Koulutushankkeessa viljelijät, metsänomistajat sekä elintarvikealan tai muiden alojen yrittäjät ja työntekijät saavat tuoretta tietoa alan tutkimuksesta ja innovaatioista. Leader-rahoituksella toteutettavissa hankkeissa kohderyhmänä voi olla yleisemminkin maaseudun asukkaat.

Koulutushankkeen voi toteuttaa perinteiseen tapaan kursseina tai esimerkiksi verkkokoulutuksena, työpajoina tai valmennuksena. Koulutus voi sisältää vierailuja.

Tiedonvälityshankkeessa jaetaan uusinta tietoa yrittäjille, asukkaille ja muille toimijoille. Hankkeissa voidaan nostaa esiin maaseudun elinvoimaisuuteen ja kilpailukykyyn vaikuttavia asioita. Kohderyhmän tavoittamiseen voi olla monia keinoja. Uutta on, että tiedonvälityshankkeessa voidaan tehdä investointi, jonka avulla esitellään esimerkiksi uusinta teknologiaa.

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeiden tukiprosentti 70 %.

 

Yrittäjät tai yrittäjäksi aikovat

Perustamistuki

Jos olet perustamassa yritystä ja sinulla on jo valmiiksi hiottu liiketoimintasuunnitelma, voit hakea yrityksen perustamistukea. Perustamistuella voit hankkia esimerkiksi asiantuntija- tai neuvontapalveluita, joita tarvitset liiketoimintasi käynnistämiseen ja kehittämiseen. Voit käyttää perustamistukea myös muihin tarpeellisiin kustannuksiin yrityksen perustamisvaiheessa.

Voit saada perustamistukea 5 000–35 000 euroa ja se maksetaan kahdessa tai kolmessa erässä. Kokeiluun tukea voidaan myöntää 2 000–10 000 euroa.

Toimiva yritys voi saada perustamistukea, jos se suuntautuu kokonaan uudelle toimialalle.

Investointituki

Yrittäjä voi hakea investointitukea uusien koneiden ja muun käyttöomaisuuden hankintaan, rakennusten hankintaan ja rakentamiseen sekä aineettomiin investointeihin, kuten ohjelmistojen, patenttien ja valmistusoikeuksien hankintaan.

Investointitukea voi saada 35 % kustannuksista. Investoinnin on oltava vähintään 10 000 euroa.

Ennen investoinnin toteuttamista voi hakea tukea investoinnin edellytysten selvittämiseen ja suunnitteluun 2 000–10 000 euroa.Linjaukset

Hallitustyöskentelyn linjaukset

Pirityisten hallitus ottaa käyttöön linjauksen, että 1.1.2019 jälkeen vireille tulevissa yleishyödyllisissä hankkeissa (kehittäminen ja investointi) hankkeen kokonaiskustannusarvio voi olla maksimissaan 100 000€.

 

Pirityisten hallitus pitää tärkeänä, että leader-rahoituksen hyödynsaajajoukko on mahdollisimman suuri ja hankkeiden alueellinen kattavuus laaja. Arviointikriteerien lisäksi päätöksenteossa huomioidaan strategiassa asetetut määrälliset ja laadulliset tavoitteet. Hakemusten laatuun tullaan jatkossa kiinnittämään entistä tarkempaa huomiota ja hakijoiden tulee valmistella hakemukset niin, että hakemusten sisältö ja tarvittavat liitteet ovat kunnossa.